PLUS DE 450 PAGES DE NOTRE CATALOGUE GENERAL + NOTRE TARIF "AMF"

MEER DAN 450 BLADZIJDEN UIT ONZE ALGEMENE CATALOGUS + ONS "AMF" TARIEF

 

Possibilités de recherche par:

Zoekmogelijkheden

RECHERCHE PAR NOM

RECHERCHE PAR DIN/NR

RECHERCHE PAR INDEX NOM

RECHERCHE PAR INDEX DIN/NR

RECHERCHE PAR CHAPTIRE

ZOEKEN OP NAAM

ZOEKEN VOLGENS DIN/NR

ZOEKEN VOLGENS INDEX NAAM

ZOEKEN VOLGENS INDEX DIN/NR

ZOEKEN VOLGENS HOOFDSTUK

PAR RECHERCHE CHAPITRE = VUE DES PIECES DE CE CHAPITRE

PER OPZOEKING VOLGENS HOOFDSTUK = OVERZICHT VAN DE STUKKEN VAN DIT HOOFDSTUK

 

infog@gorreux.be

 


Bien que le plus grand soin ait été apporté à la composition de ce site, les imperfections éventuelles n'engagent nullement notre responsabilité. Certains produits ou côtes sont susceptibles de modifications.

Alhoewel de grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van deze site, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeirigheden.

Bepaalde produkten of maten kunnen gewijzigd worden.

Les pièces de ce site donnent un large aperçu des éléments normalisés disponibles sur le marché et utilisé par un grand nombre d'ateliers. Les pièces que vous n'auriez pas trouvées sur ce site, sont peut être livrables ......... consultez-nous.

De site die volgen geven een breed overzicht van de nor-elementen die beschikbaar zijn op de markt en gebruikt door een groot aantal werkplaatsen. De stukken die U niet gevonden hebt in deze site, zijn misschien leverbaar........ raadpleeg ons

Ce site n'est pas limitatif il sera régulièrement mis à jour, toute demande de fabrication spéciale sera examinée avec le plus grand soin.

Deze site is niet beperkend en iedere aanvraag voor speciale uitwerking zal met grootste zorg onderzocht worden.

Les informations contenues sur ce site ne sont pas contractuelles, et n'engagent en rien les Ets Gorreux

De informatie in deze site is niet contractueel en op geen enkele wijze bindend voor de Etn Gorreux


TOUTE REPRODUCTION , MÊME PARTIELLE EST INTERDITE.

ELK RECHT TOT REPRODUCTIE, ZELFS GEDEELTELIJK, VERBODEN.